Kallelse till Årsmöte 2020

Välkommen på årsmöte – uppdaterad information om deltagande.
Bästa medlem i Svenska Havskappseglinsförbundet.
– Du är välkommen till årsmöte i förbundet måndagen den 23/3 kl 1830.
 
Kallelse till årsmöte för medlemmar i Svenska Havskappseglingsförbundet
Tid: 2020-03-23, kl 1830 Plats: Enbart via Skype på: https://join.skype.com/o7x0eKBChjGz
UPPDATERAT: Det blir via Google Hangout:
https://hangouts.google.com/call/Fgb_TAqzFIv_uwNg3eNTAEEI

Agenda Årsmöte 2020-03-23

Dagordning:
a) Årsmötets öppnande
b) Upprop och röstlängd
c) Val av justeringsman
d) Val av två rösträknare
e) Fråga angående mötets behöriga utlysande
f) Val av ordförande och sekreterare för mötet
g) Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
h) Revisionsberättelse
i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j) Val av ordförande samt två (2) ledamöter
k) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
l) Val av tre ledamöter till valnämnd
m) Behandling av motioner
n) Förslag från styrelsen
o) Fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgifter för kommande
verksamhetsår
p) Övriga frågor
q) Årsmötets avslutande

Anmäl ditt deltagande till årsmötet här

Underlag till årsmötet i form av verksamhetsberättelse, ekonomisk sammanställning, valberedningens förslag och förslag från styrelsen skickas ut till de som anmäler sig resp. kommer att vara tillgänglig före mötet på SHFs hemsida.

Årsmötesunderlag hålls uppdaterat här..