Välkommen till årsmöte i SHF 2019-03-27

Kallelse till årsmöte för medlemmar i Svenska Havskappseglingsförbundet
Tid: 2019-03-27, kl 1830

Plats: C/O Dynabyte, Drottninggatan 95A Stockholm, porttelefon.
Eller skype via: https://join.skype.com/o7x0eKBChjGz

Agenda Årsmöte 2018-03-27

Dagordning:
a) Årsmötets öppnande
b) Upprop och röstlängd
c) Val av justeringsman
d) Val av två rösträknare
e) Fråga angående mötets behöriga utlysande
f) Val av ordförande och sekreterare för mötet
g) Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
h) Revisionsberättelse
i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j) Val av ordförande samt två (2) ledamöter
k) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
l) Val av tre ledamöter till valnämnd
m) Behandling av motioner
n) Förslag från styrelsen rörande fritt medlemskap för sponsorer, funktionärer och andra som engagerar sig och tillför signifikant nytta i förbundet
o) Fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgifter för kommande
verksamhetsår
p) Övriga frågor
q) Årsmötets avslutande

Underlag till årsmötet i form av verksamhetsberättelse, ekonomisk sammanställning, valberedningens förslag och förslag från styrelsen skickas ut till de som anmäler sig resp. kommer att vara tillgänglig före mötet på SHFs hemsida. www.shf.nu

Anmäl dig till årsmötet här:
https://goo.gl/forms/IQVYQ6hHn1KYftYB2