Årsmöte SHF & protokoll

Kallelse och protokoll för årsmöte i Svenska Havskappseglingsförbundet
Tid: 2017-02-20, kl 1830

Plats: C/O Dynabyte, Drottninggatan 95A Stockholm, porttelefon.

Protokoll

Dagordning:
Agenda Årsmöte 2017-02-20
a) Årsmötets öppnande
b) Upprop och röstlängd
c) Val av justeringsman
d) Val av två rösträknare
e) Fråga angående mötets behöriga utlysande
f) Val av ordförande och sekreterare för mötet
g) Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
h) Revisionsberättelse
i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j) Val av ordförande samt två (2) ledamöter
k) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
l) Val av tre ledamöter till valnämnd
m) Behandling av motioner
n) Övriga ärenden vilka styrelsen vill lägga fram för årsmötets beslut
o) Fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgifter för kommande
verksamhetsår
p) Övriga frågor
q) Årsmötets avslutande

Underlag till årsmötet i form av verksamhetsberättelse ekonomisk sammanställning och valberedningens förslag skickas ut till de som anmäler sig resp. kommer att vara tillgänglig före mötet på SHFs hemsida. www.shf.nu