Svenska Havskappseglingsförbundets motion till Seglardagen 2022

SHF har som klassförbund för SRS lämnat in en motion till Svenska seglarförbundets årsmöte. Detta på grund av de frågor och funderingar som kommit från våra medlemmar angående de nyetablerade Svenska ”Distanskappseglingsmästerskapen”, DH och FC som kommer genomföras under 2022.

Bakgrund

Svenska Havskappseglingsförbundet  accepterade 2021 en framställan från Svenska seglarförbundet att vara klassförbund för SRS med anledning att kunna arrangera SM i SRS. En arbetsgrupp med deltagare från SHF, SSF och SRS-kommittén som ansvarar för SRS regeln och mätetal tog fram riktlinjerna för ett sådant mästerskap. Resultatet ur detta var att mästerskap bör seglas i formen distanskappsegling och med verifierade mätbrev. Mästerskapet skall arrangeras för både DH och FC klass.

SRS är en utveckling ur ursprunget LYS som man började segla efter redan 1970 då för distanskappseglingen Lidingö runt. Sedan dess har SRS blivit den vanligaste formen av kölbåtskappsegling på breddnivå i Sverige och används på alla klassiska distanskappseglingar runt om Sverige. Detta är ofta kappseglingar med priser för bästa familj, kvinnliga besättning, ungdomsbesättning m.m. Det betyder att SRS attraherar såväl professionella besättningar som familjer, juniorer, seniorer oberoende om de är kvinnor eller män, unga eller gamla.

Under alla år har LYS och SRS seglats på båtar med fritt antal besättningsmedlemmar men allt eftersom båtar blivit större har intresset för formen DH ökat och för att nämna årets svenska mästerskap i DH som arrangeras av SS Viken Ägir. Så har Bohusracet arrangerats sedan 1996 och har under många år haft över 150 anmälda båtar även här är det ett stort spann på deltagarna från 15 år och uppåt, par, ungdomar och pensionärer.

När SHF tog på sig uppdraget att representera Sveriges SRS seglare som klassförbund var det med uppdraget att arrangera SM i distanskappsegling i både FC och DH. SM formatet som stipulerar kappsegling under 3 dagar är bra för att ta fram en svensk mästare men kravet att under två år tvingas segla mästerskapet utan SM status för att se att det finns intresse för detta tror vi är kontraroduktivt. Att segla om en SM titel kommer självklart locka ett större deltagande än en vanlig regatta. De flesta distanskappseglingarna idag seglas över en dag och en 3 dagars regatta kräver något extra för att locka deltagande. Givetvis är ambitionen att skapa en attraherande tävling redan i år men SM status skulle borga för ett större deltagande och en enklare uppstart. För SRS som redan är en populär regattaform finns det redan många tävlingar att välja på under samma dagar och att segla om ett SM tecken hjälper då till att attrahera lite mer långväga besättningar.

SHF och SRS klassförbunds motion till seglardagen 2022

SHF har lämnat en motion till SSF att behandla på seglardagen 2022 att få fullständigt svenskt mästerskapsstatus på de bägge distanskappseglingsmästerskapen som arrangeras 2022 i likhet med det beslut som togs för sprintsegling 2021.

Till detta skall alla anledningarna som anges ovan inkluderas som dessutom alla beslutsfattande är väl medvetna om.

Konsekvenser

Att besluta om SM status av distanskappsegling i FC och DH kan ge följande konsekvenser.

 • Ett ökat antal verifierade mätbrev som kommer gynna SRS som breddsegling tack vare bättre data och fler korrekt inmätta båtar.
 • Möjligheten att delta i ett SM med ”vilken kölbåt som helst”
 • Ett större deltagande i SSF av SRS seglare som accepteras som ”riktiga” kappseglare. Där det kan seglas om SM.
 • Breddad exponering av segling i Sverige då ett SM ger större genomslag i lokal och nationell media.

Riktlinjer

 • Seglingarna ska genomföras inomskärs eller kustnära under dagtid.
 • Säkerhetskategorisering ska om det krävs tillämpas för mästerskapet i enlighet med vad som uttrycks i tävlingsreglementet.
 • Mästerskapet ska vara en respitsegling för kölbåt och ska ha minst 10 deltagande båtar i öppen klass, 15 deltagande båtar i shorthand klass, i harmoni med tävlingsreglementet.
 • Mästerskapet ska genomföra minst 3 st kappseglingar för att räknas som ett svenskt mästerskap.
 • Tävlingslicens är obligatorisk för den som är ansvarig ombord samt att mästerskapet ska ha funktionärer med röd licens.
 • Tävlingen ska eftersträva att rotera geografiskt mellan Insjö-, Väst-, Syd-, Ost- och Norrlandskust.
 • Besättningsvikt är fritt.
 • Det ska vara två personer i besättningen i mästerskapet för shorthanded.
 • Det ska vara fritt antal besättningsmedlemmar för mästerskapet i full crew.
 • Besättningen ska vara identisk under hela mästerskapet och besättningsmedlemmar får inte bytas ut förutom vid särskilda omständigheter där kappseglingskommittén har gett sitt godkännande. 
 • Båtar med flygande försegel får endast använda respittal där flygande försegel är medräknat.
 • Mätkontroller ska utföras inför första start.
 • Stickprovskontroller ska utföras under eller efter varje seglingsdag. Stickprov kan också innefatta kontrollvägning. 
 • Samtliga deltagande båtar ska ha ett verifierat SRS mätbrev. Mätbrev ska vara utfärdade senast 10 dagar innan mästerskapet. 
 • Klassförbundet ansvarar för format och övriga kriterier av mästerskapet. Klassförbundet ansvarar även för att bistå arrangerande klubb.
 • SSF står fortsatt för underhåll och administration av SRS-regeln och utfärdande av mätbrev.

Svenska Seglarförbundet accepterade på Seglardagen 2021 att tillåta SM för Sprintsegling redan innevarande år och med sig själva som klassförbund med hänvisning till lång erfarenhet av denna seglingsform. Detta avsteg från den tidigare principen för båtklasser att kunna uppnå SM status efter att först ha hållit Klassmästerskap två på varandra följande år visade sig fungera väl då det genomfördes ett SM med god uppslutning, kvalitet och uppmärksamhet redan 2021.

Anders Dahlsjö, ledamot SHF och klassförbund för SRS.