Kallelse till årsmöte 2021

Välkommen på årsmöte!
Bästa medlem i Svenska Havskappseglinsförbundet.
– Du är välkommen till årsmöte i förbundet tisdagen den 23/3 kl 1930.
 
Kallelse till årsmöte för medlemmar i Svenska Havskappseglingsförbundet
Tid: 2021-03-23, kl 1930

Agenda Årsmöte 2021-03-23

Dagordning:
a) Årsmötets öppnande
b) Upprop och röstlängd
c) Val av justeringsman
d) Val av två rösträknare
e) Fråga angående mötets behöriga utlysande
f) Val av ordförande och sekreterare för mötet
g) Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
h) Revisionsberättelse
i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j) Val av ordförande samt två ledamöter
k) Val av två revisorer.
l) Val av ledamöter till valnämnd
m) Behandling av motioner
n) Förslag från styrelsen
– Specifikt om SHF ska bli klassförbund för klassregeln SRS om Svenska Seglarförbundets årsmöte så hemställer.
o) Fastställande av utgifts- och inkomststat samt årsavgifter för kommande verksamhetsår
p) Övriga frågor
q) Årsmötets avslutande

Anmäl ditt deltagande till årsmötet här

Underlag till årsmötet i form av verksamhetsberättelse, ekonomisk sammanställning, valberedningens förslag och förslag från styrelsen skickas ut till de som anmäler sig resp. kommer att vara tillgänglig före mötet på SHFs hemsida.

Årsmötesunderlag hålls uppdaterat här

– Denna sida uppdateras efterhand, dag, tid och anmälan är fixt!