Kallelse till årsmöte 2024

Välkommen på årsmöte!
Bästa medlem i Svenska Havskappseglingsförbundet.
– Du är välkommen till årsmöte i förbundet måndagen den 5/3 kl 20:00.
 
Kallelse till årsmöte för medlemmar i Svenska Havskappseglingsförbundet
Tid: 2024-03-05, kl 20:00

Agenda Årsmöte 2024-03-05

Dagordning:
a) Årsmötets öppnande
b) Upprop och röstlängd
c) Val av justeringsman
d) Val av två rösträknare
e) Fråga angående mötets behöriga utlysande
f) Val av ordförande och sekreterare för mötet
g) Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
h) Revisionsberättelse
i) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
j) Val av styrelse
k) Val av två revisorer.
l) Val av ledamöter till valnämnd
m) Behandling av motioner
n) Förslag från styrelsen
o) Fastställande av budget / utgifts- och inkomststat samt årsavgifter för kommande verksamhetsår
p) Övriga frågor
q) Årsmötets avslutande

Anmäl ditt deltagande till årsmötet här

Underlag till årsmötet i form av verksamhetsberättelse, ekonomisk sammanställning, valberedningens förslag skickas ut till de som anmäler sig resp. kommer att vara tillgänglig före mötet på SHFs hemsida.

Årsmötesunderlag hålls uppdaterat här

– Denna sida uppdateras efterhand, dag, tid och anmälan är fixt!